شەممە, 19 ئاب 2017

پرخه‌پرخ له‌ خه‌ودا.. هۆكار و چاره‌سه‌ر

هەڵسەنگاندنى بەکارهێنەر: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

پرخهی خهو یهكێكهلهو كێشانهی خهڵكانێكی زۆر بهدهستییهوهدهناڵێنن و لهكاتی خهوتندا هاوسهرهكانیان یان لهكاتی گهشت و مانهوهلهگهڵ هاوڕێیاندا، لهمیانهی خهوتندا ههموان بێزار دهكهن و خهویان لێ دهزرێنێنن.

 

پزیشكان هۆكاری پرخهپرخ لهخهودا بۆ ئهوهدهگێڕنهوهكهقهڵهوی بهپلهی یهكهم لهم كێشهیهبهرپرسیارهو دوابهدوای ئهویش زۆرخواردن لهشهواندا و كێشهی تهندروستی لهلوت و شێوازی خهوتن.

 

پزیشكان و شارهزایان بۆ رزگاربوون لهدهست پرخهی خهو، ئهم رێگهیانهیان دیاریی كردووه‌:

 

1ـ زۆی كێش و قهڵهوی مرۆڤ یهكێكهلههۆكارهكانی پرخهی خهو، ئهگهر پرخهكانتان ههناسهتهنگی لهگهڵدا بێ، ئهمهنیشانهی بهرزی فشاری خوێنه، لهو كاتهدا پێویستهسهردانی پزیشك بكهن،  تا لهتهندروستیتان دڵنیا ببنهوه‌.

 

2 - كاتێك بهبێ ئهوهی هۆكارێكی تهندروستی ههبێ، لهكاتی خهوتندا پرخهتان ههبێ، ئهوا بههۆی سهرین و پێخهفهوهیه، بۆیهباشترهبهتایبهت سهرینهكانتان بگۆڕن، سهرینی نهرم پرخهپرخ زیاتر دهكات، بۆیهچاكتر سهرینیچكی بهرز و تۆزێ رهق ههڵبژێرن.

 

3 ـ كۆ ئهندامی ههرس پێوهندییهكی پتهوی لهگهڵ پرخهی خهو ههیه، بۆیهدهبێ لهكۆئهندامی ههرستان دڵنیا بن و تووشبوونی ئهندامهكانی كۆ ئهندامی ههرس بهههر نهخۆشییهك هۆكارێكی سهرهكی دهبێ بۆ دروستبوونی پرخهی خهو.

 

4ـ خواردنی حهبی خهو یهكێكهلههۆكارهبههێزهكانی دروستبوونی پرخهی خهو، بۆیه‌  پێویستهلهحهبی خهو دوور كهونهوه، ئهگهر كێشهی كهمخهویشتان ههیه، ئهوا سهردانی پزیشك بكهن، تا بهشێوهیهكی تهندروستانهچارهسهری كهمخهویتان بكهن، نهك لهرێی حهبی خهوهوه‌.

 

5ـ مرۆڤ لهگهڵ گۆڕینی وهرزهكاندا بهجۆرێ لهجۆرهكان تووشی ههندێ نهخۆشی و سستی و بێتاقهتی دهبێ، ههندێك ههن كهلهگهڵ گۆڕینی وهرزهكاندا لووتیان دهگیرێت، ئهمانهپێویستهسهردانی پزیشك بكهن ،چونكهئهمههۆكاری سهرهكییهپرخهی خهوه‌.

 

 

سهرچاوه‌: sabah

 

 

یه‌كێتیی ئافره‌تای كوردستان

Email:

به‌ڕێوبه‌ره‌ی ماڵپه‌ڕ

نه‌سرین حه‌سه‌ن