شەممە, 19 ئاب 2017

زیانه‌كانی چپس بۆ منداڵان

هەڵسەنگاندنى بەکارهێنەر: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

بهپێی ئهو توێژینهوانهی كراون، خواردنی چپس، ههم بۆ منداڵان و ههمیش بۆ ئافرهتانی دوو گیان مهترسیدارن، بۆیهپسپۆڕان ئامۆژگاری ئافرهتانی دووگیان دهكهن بهوهی زۆر بهوریاییهوهسیستهمی خۆراكی خۆیان لهكاتی سكپڕیدا رێك بخهن، چونكهخواردنی خۆراكی زیانبهخش دهبێتهدروستبوونی جۆران مهترسی لهسهر تهندروستی و پاشهڕۆژی كۆرپهلهكهیان.

 

پزیشكان ئاشكرای دهكهن، خواردنی پهتاتهی سوورهوهكراو یان "چپس" یهكێكهلهمهترسییهكان بۆ سهر تهندروستی منداڵ كاتێك لهسكی دایكییهتی، چونكهئهمانهمادهی كیمیایی ئهكریلامیدیان تێدایهو دهبنه‌‌ هۆی كهمی كێشی كۆرپهلهلهكێشی ئاسایی خۆی و بچووكبوونهوهی قهبارهی سهری كۆرپهله‌. لهدایكبوونی كۆرپهلهش بهكێشی كهم و سهری بچووكهوه، ئهگهری تووشبوونی بهنهخۆشییهكانی دڵ و شهكرهو پووكانهوهی ئێسك و كورتهباڵایی لهتهمهنیدا زیاتر دهكات.

بهوهۆیهوهپزیشكان هۆشداری دهدهنهژنانی دووگیان كهلهماوهی دووگیانیدا دووركهونهوهلهخواردنی چپس و ئهو خۆراكانهی مادهی كیمیایی ئهكریلامیدیان تێدایهو بهزۆریش چپس و نان و قاوهو پهتاتهی سوورهوهكراو بهو مادهكیمیاییهدهوڵهمهندن و بهههمان ئهندازهی كێشانی جگهرهزیان بهكۆرپهلهدهگهیهنێت.

ههروهها پزییشكان رێنمایی ئافرهتان دهكهن كهلهكاتی دووگیانیدا بهوریاییهوهسیستمێكی خۆراكی سوودبهخش و پڕ ڤیتامین و مادهسوودبهخشهكان بۆخۆیان رێكبخهن، تا كۆرپهلهیهكی تهندروستیان ببێت.

 

سهرچاوه‌: takvim

یه‌كێتیی ئافره‌تای كوردستان

Email:

به‌ڕێوبه‌ره‌ی ماڵپه‌ڕ

نه‌سرین حه‌سه‌ن