پێنج شەممە, 17 ئاب 2017

تا ئێستە یه‌كێك له‌ هۆكاره‌ سه‌ره‌كییه‌كانی سه‌رئێشه‌ت فەرامۆش کردووە

هەڵسەنگاندنى بەکارهێنەر: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

زۆرجار بههۆی بیركردنهوهی قووڵ و كێشهو خهمخواردن، رووبهڕووی سهرئێشهدهبینهوه، ههندێك جاریش ئهو شتانهی كهلهدۆخ و كهشوههوای دهوروبهرمان روو دهدهن، كاریگهریی خراپیان دهبێت، بهڵام یهكێك لهگرنگترین هۆكارهكانی سهرئێشهپیسیی ژینگهیه‌.

شارهزیان هۆشداری دهدهن كهئهوانهی سهرئێشهی ماوهدرێژیان ههیه، بههیچ شێوهیهك ناكرێ لهكاتی تێكچوونی ههوا و تۆز و خۆڵدا، ماڵهوهجێ بهێڵن، چونكهسهرئێشهكهیان زیاتر دهكات، هاوكات ئاماژهبهوهش دهدهن ژینگهی پاك و ههوای تهندروست یارمهتیدهرهبۆ ئهوهی لهسهرئێشهرزگارمان بێ.

پزیشكانی بواری مێشك و دهمار ئاشكرایان كردووه، ههوای پیس هۆكارێكی سهرهكی تووشبوونی مرۆڤهبهسهرئێشه، بههۆی ئهوهی ههوای ناتهندروست ههڵگری جۆرهها ڤایرۆس و مادهی ژههراوی ئۆكسیدی كاربۆنن، لهو رێگهیهوهكاریگهری لهسهر مێشكی مرۆڤ دادهنێن و دهبنههۆی كهمبوونهوهی ئۆكسجین لهمێشكی مرۆڤ، بهمهش سهرئێشهدروست دهبێت.

ئاماژهبهوهدهكهن، كهئهو سهرئێشهیهی بههۆی پیسی ههواوهدروست دهبێ، قورسهو ماوهدرێژهبهلایهنی كهمهوه‌ 3 تا 4 رۆژ بهردهوام دهبێت.

 

سهرچاوه‌: sabah

 

 

یه‌كێتیی ئافره‌تای كوردستان

Email:

به‌ڕێوبه‌ره‌ی ماڵپه‌ڕ

نه‌سرین حه‌سه‌ن